ޖޯކް: އަލާއުއްދީންގެ ބައްތި ލިބުނު އަންހެނާ

28 ނޮވެމްބަރު 2013 0

މެދު އުމުރުގެ އަންހެނަކަށް އަލާއުއްދީންގެ ބައްތި ލިބިއްޖެއެވެ. ބަލާކަށްނުހުރެ އޭނާ އޭގައި އަތްކާއްތަން ފެށިއެވެ. ފުލޯކު ވާހަކަތަކުގައި ވާގޮތަށް ބޮޑު ދުންގަނޑެއް އެރުމާއިއެކު ފާޅުވީ ބޮޑު ޖިންނިއެކެވެ.

ޖިންނި: ކަމަނާ އަޅުގަނޑަކީ ކަމަނާގެ ހާދިމަކީން.. ކޮންކަމެއްތޯ ބޭނުންވެ ލައްވަނީ؟

އަންހެން މީހާ:
- އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ގެ ލޮލުން ހަމައެކަނި އަހަންނަށް ބެލުމަށް
- އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކީ ހަމައެކަނި އަހަންނަށް ވުމަށް
- އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އޭނަ އަބަދުވެސް އަހަރެން ކާރީއޮވެ ނިދަން
- އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް ހޭލެވުމާއި އެކު އެންމެފުރަތަމަވެސް އަރެން ހޭލައްވާލުމަށް. އަދި އޭނަ ދާހާތަނަކަށް އަހަރެން ގޮވާގެން ދިއުމަށް

ޖިންނި ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނާލަން މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު އަންހެން މީހާއާއި ދިމާލަށް ފުމެލިއެވެ. ވަގުތުން އަންހެންމީހާ ބަދަލުވީ ސްމާރޓް ފޯނަކަށެވެ!

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ