ބަލިތައް

ހީޓް ސްޓްރޯކް

މިދުވަސްވަރަކީ މުޅި ރާއްޖޭގައިވެސް ހޫނުމިން މަތީގައިހުރި ދުވަސްވަރެކެވެ. ހޫނު ގަދަވުމަކީ...

6 އޭޕުރީލު 2016 0

ލޮލުރޯގާ

(މަޢުލޫމާތު: މައޯކުލިނިކް؛) ލޮލުރޯގާ (conjunctivitis) އޭ ކިޔަނީ ލޮލުގެ ހުދުކަޅީ(conjunctiva)...

19 ޑިސެމްބަރު 2014 0

ފާނަބަސަންދު

ތަޢްރީފް ފާނަބަސަންދު (ޗިކަން ޕޮކްސް) އަކީ ވައިރަހެއްގެ ޒަރީއާއިން ޖެހޭ ގައިން...

1 މެއި 2014 1

ސްކްރަބް ޓައިފަސް

ސްކްރަބް ޓައިފަސް އަކީ ރިކެޓްސިޔާ ސޫސުގަގަމޫޝީ ކިޔާ ޖަރާސީމް އަކުން...

16 ޑިސެމްބަރު 2013 0