އެ ޙުކުމު

މެންދަމު ދުނިޔެމައްޗަށްޖެހެމުން ދިޔަ ފިނިވައި ކުޑަދޮރުން ކޮޓަރިތެރޭގައި ދައުރު ވަމުން...

15 އޭޕުރީލު 2015 6

21 ފެބުރުވަރީ

މީލާދީ ސަނަތުން، ހާހާ ނުވަސަތޭކަ ސަތާޅީސް (1947) ވަނައަށްވީ އަހަރު،...

21 ފެބުރުއަރީ 2015 0