ސައިފުﷲ އަޙްމަދު ރަޝީދު

މޫރިތިގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ފަށާކަން ނުވޭތޯ!

ސަލާމަތް ހޯދުމަށް ފަށާކަށް ނުވެހޭ މަލާމަތް އެދުވަހުން ނުލިބޭނެ ގޮތެއްގާ ހަލާކުވެ ޖިސްމުތައް...

16 ޖުލައި 2013 1