މުޙައްމަދު ފިރާޟް

އާޒާދީބަހާރު / ހއ. އިހަވަންދޫ

ތިންބާރުގެ ކޯޅުން

ނިޒާމީ ނުކުތާޔާއެކު ހަލަބޮލި އެވަނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ބުނުމަށް ހޮއްވަވާފައި...

13 މާރިޗު 2014 1

ނިދިން ހޭލާށެވެ.

ހޭލާންވީ ކޮންނިންޖަކުންތޯއެވެ. ސިޔާސީ ނިދިންނެވެ. ހޭލަމޭލަ އަށް ކޮޅުކޮޅުމައްޗަން ސިޔާސީ...

10 ޖެނުއަރީ 2014 7

ދަޢުލަތް ބިނާވާގޮތް

ދައުލަތް އެންމެ ކުރުކޮށް ކިޔުންތެރިން ނަށް ބުނެދިނުމަށް ބުނެވޭނެ ގޮތަކަށް...

15 ޖުލައި 2013 0