ފަތުޙުﷲ އަޙުމަދު ރަޝީދު

މޫރިތިގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

މާޒީ އަކީ މާޒީ

އަވި ބާރު ހޫނުގަދަ ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ އިރު ރަސްކަން ކުރަމުންދިޔައީ...

25 މާރިޗު 2013 3