ފަތުޙުﷲ އަޙުމަދު ރަޝީދު

މޫރިތިގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ވެއްޔާނުލާ ގަސްހެއްދުން 2

ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގެ ވައްތަރުތައް މީޑިއާ ޓެކްނިކް މޫތައް އެއްޗެއްގައި ހަރުލާގޮތަށް ހުންނަ ނިޒާމުތަކަށް ނުވަތަ...

26 ޖުލައި 2013 0

ނުބުނެވުނަސް

ގިސްލެވެން ފެށުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގަ އެވެ. އޮހެމުން ދިޔަ ކަރުނަތިކިތަކުން ކޯތާފަތް...

29 އޭޕުރީލު 2013 2