LIVE

06:22
25 Jan 2014

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަތީޖާ ހުރިހާފޮށްޓެއް ހިމެނިފައި. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ. 25 ޖަނަވަރީ 2014.

06:19
25 Jan 2014

އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުގެ ނަތީޖާ ހުރިހާފޮށްޓެއް ހިމެނިފައި. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ. 25 ޖަނަވަރީ 2014.

20:19
23 Jan 2014
ކައުންސިލްތަކު އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިރޭ އިއުލާން ކުރަން ފަށާނޭކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާނު ކުރަން ފަށާނީ މިރޭ 8:30 ގައި އެ ކޮމިޝަންގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިރޭ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރާނެ ކައުންސިލްތަކުގެ އަދަދެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.
11:58
22 Jan 2014

އއ. އުކުޅަހުގެ ނަތީޖާ ޗެކުކުރުމުން އައި ބަދަލާއި އެކު މިހާރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ.

11:52
22 Jan 2014
އއ. އުކުޅަހުގެ ނަތީޖާ ޗެކުކޮށްފި. މިހާރު ސާފު ނުވެ ވަނީ ހަމަ އެކަނި 11 ޝީޓެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ. އެއީ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ، އއ. ހިމަންދޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، ވ. ފެލިދޫ، ކ. ގުރައިދޫ، ކ. މާފުށި، ކ. ދިއްފުށި، ބ. ދަރަވަންދޫ، ބ. އޭދަފުށި އަދި ހއ. ފިއްލަދޫ ގެ ނަތީޖާ އެވެ.
09:13
22 Jan 2014
އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނަތީޖާގައި މިހާރު ސާފު ނުވެ ވަނީ ހަމަ އެކަނި 12 ޝީޓެއްގެ ނަތީޖާ އެވެ. އެއީ ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ، ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ، އއ. އުކުޅަސް، އއ. ހިމަންދޫ، ތ. ތިމަރަފުށި، ވ. ފެލިދޫ، ކ. ގުރައިދޫ، ކ. މާފުށި، ކ. ދިއްފުށި، ބ. ދަރަވަންދޫ، ބ. އޭދަފުށި އަދި ހއ. ފިއްލަދޫ ގެ ނަތީޖާ އެވެ.
08:57
22 Jan 2014

އިހވަންދޫ ކައުންސިލުގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ދައްކާ ގޮތުގެ ތާވަލެއް.

މިނަތީޖާ ނެރެފައި އެވަނީ ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ރަށު ކައުންސިލް ފޮށީގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް އިލެކުޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ނަތީޖާއާ އެއްކުރުމަށްފަހު. އިލެކުޝަންގެ ނަތީޖާގައި ފިހާޅޮހި އައިލެންޑު ރިސޯޓުގެ ނަތީޖާ އެއްކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.
07:09
22 Jan 2014

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ) ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިވަގުތާ ހަމައަށް ދައްކާގޮތް. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ. 22 ޖަނަވަރީ 2014 7:04

07:06
22 Jan 2014

ރަށު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިވަގުތާ ހަމައަށް ދައްކާގޮތް. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ. 22 ޖަނަވަރީ 2014 7:04

11:26
20 Jan 2014

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ދާއިރާ) ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިވަގުތާ ހަމައަށް ދައްކާގޮތް. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ.

11:21
20 Jan 2014

ރަށު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ މިވަގުތާ ހަމައަށް ދައްކާގޮތް. އިލެކުޝަންގެ ވެބުސައިޓުން ނަގާފަ.

11:57
19 Jan 2014
މިހާރު ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އަތޮޅު ކައުންސިލް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ޢަބްދުﷲ ޙުސައިނާއި، މުޙައްމަދު ރަޝީދެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ޢަލީ ރަމީޒާއި، މުޙައްމަދު އާސިފާއި، ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމާއި، އައިޝަތު އަޒުހާރާ އާއި، ޢަލީ ޝަހީމާއި، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި މޫސާ ޢަބްދުއްލަޠީފެވެ.
11:37
19 Jan 2014

އަތޮޅޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތައް ހިމެނިފައި / ނޯޓް: މި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ރަށްރަށަށް ލާފައިވާ ބައެއް ނަތީޖާތައް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ

11:05
19 Jan 2014
އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލް 2 ނަންބަރު ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1- ޢަބްދުލްމަޠީލް ޢަބްދުލްމަޖީދު - 200 ވޯޓު / 2- ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން - 501 ވޯޓު / 3- ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ - 277 ވޯޓު / 4- މުޙައްމަދު ރަޝީދު - 392 ވޯޓު
11:04
19 Jan 2014
އިހަވަންދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލް 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ނަތީޖާ: 1- ޢަބްދުލްމަޠީލް ޢަބްދުލްމަޖީދު - 361 ވޯޓު / 2- ޢަބްދުﷲ ޙުސައިން - 326 ވޯޓު / 3- ޢަދުނާން ޢަބްދުﷲ - 268 ވޯޓު / 4- މުޙައްމަދު ރަޝީދު - 280 ވޯޓު
02:18
19 Jan 2014
މިހާރުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ރަށުކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވެފައި ވަނީ ޢަލީ ރަމީޒާއި، މުޙައްމަދު އާސިފާއި، ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމާއި، އައިޝަތު އަޒުހާރާ އާއި، ޢަލީ ޝަހީމާއި، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި މޫސާ ޢަބްދުއްލަޠީފެވެ.
02:16
19 Jan 2014
އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލެ އަށާއި، އިހަވަންދޫގައި ބެހެއްޓި 2 ފޮއްޓަށާއި، ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށި ތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިވާއިރު، އިހަވަންދޫ ރަށުކައުންސިލް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓުން. އެއީ 4 ގޮނޑި ހޯދައިގެން. އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ހޯދިފައި ވަނީ 3 ގޮނޑި
02:10
19 Jan 2014
އިހަވަންދޫ އާއި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ރަށުކައުންސިލް ފޮށިތަކާއި، މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޮށިތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރު ވަނީ އިޢުލާނު ކޮށްފައި. މިހާރުކުރިއަށް ދަނީ އިހަވަންދޫގައި ހުރި އަތޮޅު ކައުންސިލް ދެ ފޮށި ގުނުމުގެ މަސައްކަތް.
01:45
19 Jan 2014

ރަށު ކައުންސިލް އިންތިޚާބު: މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ނަތީޖާތައް ހިމެނިފައި / ނޯޓް: މި ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އައުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. ބައެއް ރިސޯޓުތަކާއި ރަށްރަށަށް ލާފައިވާ ބައެއް ނަތީޖާތައް މިހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ

އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އެއޮތީ ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއްތަ ނޫނީ އިހަވަންދޫޑޯޓްކޮމްގެ ވެހިކަލެއްތަ؟

– 17 ޖެނުއަރީ 2014 6

ތީތި ސަޅި.. ✔

– 17 ޖެނުއަރީ 2014 0

ލޯންޗްވެސް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް ދޯ...!

– 17 ޖެނުއަރީ 2014 3

ހަާދަ އަޕްޑޭޓް ނުވެޔޭ

– 18 ޖެނުއަރީ 2014 2

"ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގެ ދަށުގައިވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ސަތޭކައެއްހާމީހުން ކިއުގަ އެބަތިބި." ވޯޓު ފޮށި ދަށުގައިވެސް މީހުން ކިއުހަދައިގެން ތިބޭކަމެއް ނޭނގެ..

– 18 ޖެނުއަރީ 2014 2

ހާދަ އަޕްޑޭޓު ނުވެޔޭ !!!!!

– 18 ޖެނުއަރީ 2014 1

ލިސްޓް އްޕްޑޭޓް ވުރާއިރު ގަދަ 7 ފާހަގަ ކޮށްލައްވާ....

– 18 ޖެނުއަރީ 2014 0

ބާ ޗަޓް އިން ނަތިޖާ ހުށަހަޅައި ދިން ނަމަ މާ ރަގަޅު

– 19 ޖެނުއަރީ 2014 0

ވަރަށް ފޭކު ހޮވުނު ކުދިން ނަންތަކާއެކު ޕާޓީގެ ނަންނެތުމުން...

– 19 ޖެނުއަރީ 2014 0