ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2017

މިއަދު މި ބޭއްވޭ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް 2125 މީހުންނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައި ވާއިރު، ރަށު ކައުންސިލަށް 12 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރޭ. ރަށު ކައުންސިލަށް އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދަކީ 5. ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު 3074 މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ އިރު މިދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ 2 ކެންޑިޑޭޓުން، އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަކީ 1.

11:44
7 May 2017
11:28
7 May 2017

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހަވަންދޫ ދާއިރާ (އިހަވަންދޫ 1 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށީގެ) ވަގުތީ ނަތީޖާ.

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހަވަންދޫ ދާއިރާ (އިހަވަންދޫ 1 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށީގެ) ވަގުތީ ނަތީޖާ.
11:13
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ޢަބުދުﷲ ޙުސައިން 421 ވޯޓު. މުޙައްމަދު އަރީބު 298 ވޯޓު. ސައްހަ ވޯޓޫ 719. ބާތިލް ވޯޓު 22. ޖުމުލަ ވޯޓު 741.
11:11
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކޮށްފި.
08:50
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޯޓު ފޮށި އަދިވެސް ގުނަން ނުފަށާ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ރަށު ކައުންސިލް ވޯޓު ފޮށްޓަށް ލާފައިވާ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ގުނައި ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
08:07
7 May 2017

07:36
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށް ޕާޓީ ތަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު (އިހަވަންދޫ 1 އަދި 2 ނަމްބަރ ފޮށި އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށި)

07:29
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ގައި ބެހެއްޓި 1 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށްޓާއި 2 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށި އަދި މާލެގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީޣެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އެންމެގިނަ ވޯޓު ލިބިފައިވާ 5 ކެންޑިޑޭޓުން.

07:19
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ (އިހަވަންދޫ 1 އަދި 2 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށި، މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓުފޮށި)

07:16
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި 1 ނަމްބަރ ވޮޓޫ ފޮށީގެ) ވަގުތީ ނަތީޖާ

07:15
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނުކޮށްފި.
06:42
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާޝީޓް ތައްޔާރުކޮށް ނިންމައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ.
05:57
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނައި ނިމިއްޖެ. މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް.
05:12
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ވޯޓު އަދިވެސް ގުނާ ނުނިމެ. ގުނުންދަނީ ކުރިޔަށް.
05:10
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް (އިހަވަންދޫ 2 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށި އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ޖުމްލަ)

04:47
7 May 2017

މާރަންދޫ، މޮޅަދޫ، އިހަވަންދޫ 2 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށި އަދި މާލޭގައި ބެހެއްޓި ފޮށިން އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ޕާޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓު.

04:42
7 May 2017

ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިހަވަންދޫ ދާއިރާ (އިހަވަންދޫ 2 ނަމްބަރ ވޯޓު ފޮށީގެ) ވަގުތީ ނަތީޖާ.

04:30
7 May 2017

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި ޔަސްފާ އަޙްމަދު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި.

04:07
7 May 2017
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 1 ނަމްބަރ ފޮށި: އަދިވެސް ކުރިޔަށްދަނީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޞައްޙަ ވޯޓު ކަރުދާސް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކޮބާ މާރަންދޫގެ ނަތީޖާ

– 7 މެއި 2017 0

Ihavandhoo rashu adhi atholhu councilah hovunu faraaiythakah varah bodah maruhabaa

– 7 މެއި 2017 0