[HEADER BANNER]

ފުލްޓައިމް: ސެން ސިޓީ 2 - 1 އަރާދުވާ

މިއީ މައިކަޕް 2014 ގައި ސެންސިޓީ އާއި އަރާދުވާ ބައްދަލުކުރާ މެޗްގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަފުހާއެވެ.

18:05
16 Dec 2014

މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަށް ހޮވުނީ ސެން ސިޓީ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 8 ހަސަން ސަމީރު.

17:50
16 Dec 2014
މިމެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަށް ހޮވުނީ ސެން ސިޓީ ޓީމުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 8 ހަސަން ސަމީރު.
17:49
16 Dec 2014
މެޗު ނިމިއްޖެ. ސެން ސިޓީ 2 - 1 އަރާދުވާ.
17:47
16 Dec 2014
އަރާދުވާ އަށް ޕެނަލްޓީ ލިބުނީ ސެން ސިޓީ އިން ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން.
17:46
16 Dec 2014
ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު. މިހާރު ސްކޯ: ސެން ސިޓީ 2 - 1 އަރާދުވާ
17:45
16 Dec 2014
އަރާދުވާ އަށް ޕެނަލްޓީ އެއް.
17:42
16 Dec 2014
އަރާދުވާ 5 ނަމްބަރ ކުޅުންތެރިޔާ އަނިޔާވެގެން ބަދަލް ކޮށްފި.
17:38
16 Dec 2014
27 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. ސެން ސިޓީ 2. އަރާދުވާ 0.
17:37
16 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ ބަދަލެއް.
17:34
16 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ޓީމުން ދެންމެ އެރި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް މިދެއްކީ. ބޯޅައިގަ ގަސްތުގަ އަތްލާގެން.
17:33
16 Dec 2014
ސެން ސެޓީ އިން ބަދަލެއް ކޮށްފި. 9 ނަމްބަރ ފައިބާފަ 11 ނަމްބަރ ކުޅެން ނިކުތީ.
17:33
16 Dec 2014

މެޗްގެ ތެރެއިން.

17:32
16 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ޓީމުގެ 177 ނަމްބަރ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދަނޑުން ބާލައިފި.
17:29
16 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފުގެ 18 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. ސެން ސިޓީ 2. އަރާދުވާ 0.
17:28
16 Dec 2014
ސެން ސެޓީ އިން ގޯލެއް. މިޖެހީ. ނަމަވެސް އޮފްސައިޑް ކަމަށް ރެފްރީ ނިންމި.
17:27
16 Dec 2014
އަރާދުވާ އިން ބަދަލެއް ގެނައީ. 13 ނަމްބަރ ފޭބުމަށްފަހު 7 ނަމްބަރ އެރީ.
17:23
16 Dec 2014

ސެންސިޓީގެ 2 ވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާއަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާ ދެނީ

17:23
16 Dec 2014
މިހާރުގެ ސްކޯ: އަރާދުވާ 0 - 2 ސެން ސިޓީ
17:21
16 Dec 2014
މިގޯލް ޖެހީ ދެވަނަ ހާފުގެ 10 ވަނަ މިނެޓްގެ ތެރޭ.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
މައިކަޕް 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ