[HEADER BANNER]

ލީމް އިމަގު އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވަޓްއެވަރ ހޯދައިފި

ލީމް އިމަގު އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތުގެ ފައިނަލްމެޗް ސީދާ 3 ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށް ވަޓްއެވަރ އިން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި.

22:26
7 Dec 2014
މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިން: ވަޓްއެވަރ އެޓީމަށްވަނީ މަނަފަރުން އެއްދުވަހުގެ ޓުއަރ އަކާއި އިމަގުން ހުށަހަޅާ ފައިސާގެ އިނާމާއި ޓްރޮފީ ދީފައި
22:23
7 Dec 2014
މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޓީމް: ރެހެންދި
22:21
7 Dec 2014
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 6 ކުޅުންތެރިންނަކީ:
ސައުދާ/ޝިޔާމާ/ޝަނީޒާ/އައިމިނަތު އަހުމަދު/ޝިފްލާ އަދި އައިޝަތު ރިޝްފާ
22:20
7 Dec 2014
ފެޔާރ ޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ޔުމްނާ
22:19
7 Dec 2014
އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ޝަނީޒާ
22:19
7 Dec 2014
އެންމެމޮޅު ލިބަރޯ ތޯހިރާ
22:19
7 Dec 2014
އެންމެ މޯޅު ސަވަރ އައިޝަތު ރީޝްފާ
22:18
7 Dec 2014
މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ބްލޮކަރ އައިޝަތު ޝިފްލާ
22:17
7 Dec 2014
އެމްމެމޮޅު ސްޕައިކަރ ޝިޔާމާ
22:16
7 Dec 2014
ފައިނަލްމެޗްގެ ކްއީންއޮފަދަ މެޗް. އަދި މުބަރާތުގެ އެންމެމޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: ވަޓްއެވަރ ގެ ޖާޒީނަންބަރު 12 ސައުދާ
22:15
7 Dec 2014
ދެންއޮތީ މުބާރާތުގެ މަގާމްތަކަށް ހޮވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމުދިނުން.
22:14
7 Dec 2014
މިހާރު ހަދާނީލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވީ ފަރާތްތަކަށް.
22:12
7 Dec 2014
މުބާރާތުގެ ސްޕޮންސަރުންނަށް ހަދާނީލިޔުން ހަވާލުކުރަނީ.
22:11
7 Dec 2014
މިމުބާރާތުގެ ރެފްރީންނަކީ:
މުހައްމަދު ސަމާހް. އަހުމަދު ޝިފާއު. މުހައް،މަދު ޝިހަމް. އަބުދު ﷲ ހުސައިން. އަދި މޫސާމާހިރު އެވެ.
22:08
7 Dec 2014
ލައިންސް މަނުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ހަދާނީލިޔުމާއި އިނާމު ހަވާލުކުރަނީ
22:05
7 Dec 2014
މިހާރު މިމުބާރާތުގެ ބޯލްބޯއީކަންކުރިަ ފަރާތްތަކަށް އަދި ސްކޯބޯޑް ބެލެހެއްޓި ފަރާތްތަކަށް ހަދާނީލިޔުމާއި އިނާމުދެނީ.
22:02
7 Dec 2014
ވަޓްއެވަރ މިމުބަރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު އެޓީމްވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުންވެސް މޮޅުވެފައި.
22:01
7 Dec 2014
ދެންކުރިޔަށްދާނީ މިމުްތބާރާތުގެ އެކިއެކި ވަނަތަކަށްއާ ފަރާތްތަކަށް އިނާމްދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.
21:56
7 Dec 2014
ވަޓްއެވަރ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި! ސީދާ ތިންސެޓުން.
ވަޓްއެވަރ ތިންވަނަސެޓް ކާމިޔާބުކުރީ 25-8 އިން. މަރުހަބާ ވަޓްއެވަރ!
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މަރުހަބާ ވަޓްއެވަރ․ މަ އޭރުވެސް ބުނީމެއްނު ވަޓްއެވަރ އޭ މިފަހަރު․

– 7 ޑިސެމްބަރު 2014 0

ކީއްވެތަ ފޮޓޯ އަޕްލޯޑް ނުކުރަނި․․․․․․․؟

– 7 ޑިސެމްބަރު 2014 0