[HEADER BANNER]
[AD]

މަޖިލިސް ޕޯލް މަތީން ކާމިޔަބުކޮށްފި!

21 މާރިޗު 2014 18

އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް، ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ ކިޔުންތެރިންގެ ތާޢިދު އޮތް ކެނޑިޑޭޓެއް ބެލުމުގެ ބޭނުމުގައި އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމްގެ ފަރާތުން ހުޅުވާލާފައިވާ ޕޯލް، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3 މުހައްމަދު މަތީން ކާމިޔަބުކޮށްފިއެވެ.

604 ފަރާތަކުން ވޯޓްދީފައިވާ މިޕޯލުން، އަމިއްލަގޮތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ މަތީންވަނީ 212 ވޯޓް ހޯދާފައެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭގޮތުގައި މިޕޯލް ފެށުނިންސުރެއްވެސް ލީޑްކުރައްވަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ މަތީންއެވެ.

182 ވޯޓާއި އެކު އަހުމަދު އަބުދުﷲ ދެވަނަހޯދިއިރު، މިޕޯލްއިން ތިންވަނަޔަށްދިޔަ މުހައްމަދު އަބުދުﷲ އަށް ލިބިފައިވަނީ 176 ވޯޓެވެ. މިޕޯލުން ފުލަށްދިޔަ ޝާފިއުއަށް ލިބިފައިވަނީ 34 ވޯޓެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

30 ވޯޓްގެ ތަފާތު. ކެންޑިޑޭޓް 3 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ

– 21 މާރިޗު 2014 0

މަރުހަބާ މަތީނު.

– 21 މާރިޗު 2014 0

މަތިން ކާމިޔާބު ކޮއްފިޔޭ.. ކޮން މަތިން ހަހަހަ މަތީނު

– 21 މާރިޗު 2014 10

މި ދެން މީހުން ބަލާ ގަބޫލު ކުރާ ޕޭޖެއް ވެސް ނުން. މިފަހަރު މުހަންމާ 1

– 21 މާރިޗު 2014 16

1 ވަނަ މަތީނު 212 2 ވަނަ އަހައްމާ 182 3 ވަނަ މުހައްމާ 176 4 ވަނަ ޝާފިއު އެންމެ 34

– 21 މާރިޗު 2014 0

ތިޔަ ތާއީދު 22 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓުން ދައްކާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން މަތީނުބެ.

– 21 މާރިޗު 2014 0

ކިޔުންތެރިންނާއި އިހަވަންދޫދާއިރާ ރައިތުން ރަނގަޅަ ވިސނަވާފަ ވޯޓް ދެއްވާ. މޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ފެއިލް ވެއްޖެ، މުހަންމާ ފިލްމު ކުޅެން ބަރާބަރު، 4 ވަނަ ކެންޑިދޭޓް ތާއީދު ކުޑަ. މަތީނު ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ އެބަހުރި. ފުރުސަތު 3 ކަށް ދެއްވާ.

– 21 މާރިޗު 2014 0

ގަދަ 3 :)

– 21 މާރިޗު 2014 0

33333333333333333333333333333333333

– 21 މާރިޗު 2014 0

މުހަންމާ ފިލްމު ކުޅޭދެން ލަލަލަލާ

– 21 މާރިޗު 2014 0

ވަގު ވަގުނޫޓު ޖެހިފަރާތައް ނޫނެކޭ ބުނޭ މަތީން އައް ކާމިޔާބު ދެއްވާށި އާމީން، (އައިންތު މާރަންދޫ)

– 21 މާރިޗު 2014 0

ހުރިހާމީސް ތަކުންގެ ވޯޓު މަތީން އައް ދެއްވާ؟ ރަގަޅުވާނެ

– 21 މާރިޗު 2014 0

މަތީނު ފަހަރު. 3 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ

– 21 މާރިޗު 2014 0

އިހަވަންދޫ.ކޮމް ތާއީދުނެތެކޭ ނުބުނެވޭނެ.. ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި ލައިކްސް އަށް ބައްލަވާލައްވާ..މި ޕޭޖަށް ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް.

– 21 މާރިޗު 2014 0

މީތި ރަނގަޅޭ މާރަންދޫ މޮޅަދޫ އިހަވަންދޫ މީހުން ބަލަން.. ވިސްނާލަމާ 3 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ

– 21 މާރިޗު 2014 0

3 ކަށް ވޯޓް ދެއްވާ ، ޔަގީނުންވެސް ބަދަލު ރަނގަޅުވާނެ.

– 21 މާރިޗު 2014 0

ސުރުހީގައި 30 ވޯޓްގެ ތަފާތަކުން މޮޅުވިވާހަކަ ނުޖެހީ ކީއްވެބާ؟ ހަހަހަ އަސަރުކުރީދޯ . ގޯ ވޯޓް 3

– 21 މާރިޗު 2014 0

ހަމަ 3ބަރާބަރު33333333333333333 ވޯޓުދީ

– 21 މާރިޗު 2014 0