[HEADER BANNER]
[AD]

ބިއްލޫރި ފުޅި މަތީގައި ޕުޝްއަޕު ހަދައިގެން ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދި ކުޑަކުއްޖާ

15 ފެބުރުއަރީ 2014 3

އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ޖޫލިއާނޯ ވަނީ 4 ބިއްލޫރި ފުޅި މަތީގައި ޕުޝްއަޕްސް ހަދައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ އެއް ހޯދާފަ އެވެ.

ޖޫލިއާނޯގެ މިހުނަރު ދައްކުވާދޭ ވީޑިއޯ ޔޫޓިއުބުން އެކަނިވެސް މިހާތަނަށް ވަނީ 4 ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ހިޓްސް ލިބިފައެވެ.

ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ 7 އަހަރުގެ ޖޫލިއަން ސްޓޯ، ފެހިކުލާގެ ހަތަރު ބިއްލޫރި ފުޅި މަތީގައި ޕުޝްއަޕްސް ހަދާ ތަނެވެ. އެގޮތަށް ބިއްލޫރި ފުޅިތަކުގައި ހަތަރެސްފައި ޖައްސައިގެން އޮވެ ޖޫލިއަން ވަނީ 12 ޕުޝްއަޕްސް ނަގައިފައެވެ.

މިހުނަރާއި އެކު މީޑިއާ ތަކުން ޖޫލިއަން ސިފަކުރަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ކުއްޖާގެ ގޮތުގައެވެ. ޖޫލިއަންގެ ހުނަރު ބައްލަވާ ލައްވާ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ޕީސް އޮފް ކޭކް.

– 15 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ގަދަ ގޮލައެއް ދޯ!

– 19 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ވަރަށް މޮޅު ކުއްޖެއް ދޯ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ A superb guy

– 19 ފެބުރުއަރީ 2014 0