ކޮވިޑް-19: ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިއުމުން ފިލިމީހާ މަރުކަޒަށް އަތުވެއްޖެ

3 އޮގަސްޓު 2020 0

ކަރަންޓީނުގައި ހުއްޓައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އާމިނާ ދިޔޯ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް މިރޭ ގެންދިޔަ މީހާ އަމިއްލައަށް މަރުކަޒަށް އަތުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިރޭ ޑޮކްޓަރަށް ގެންދިޔަ އެމީހާ ފިލާފައިފައިވަނީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވާޑުގެ ކުޑަދޮރަކުން ފުންމާލައިގެން ކަމަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެމީހާ އަމިއްލައަށްއައިސް މަރުކަޒަށް ވަދެފައިވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވަނިކޮށެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ