[HEADER BANNER]
[AD]

ޓޫފޯޓޫ ބޯޓްގެ އިތުރު ފަޅުވެރިއަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

3 އޮގަސްޓު 2020 0

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ދުއްވާ ޓޫފޯޓޫ ބޯޓްގެ އިތުރުފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެއީ އެބޯޓްގެ އެހެންފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް އިއްޔަ އިހަވަންދޫން ނެގި 12 ސާމްޕަލް ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެފައިވާ 2 ވަނަ ސާޕަލެވެ.  

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލަށް ފަށްސިވީ ދިވެއްސެކެވެ. މިއާއިއެކު އިހަވަންދޫއިން ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރުވަނީ 3 އަށް އިތުރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓޫފޯޓޫ ބޯޓްގެ 2 ފަޅުވެރިންނާއި ތަހުތު ބޯޓްގެ އެއް ފަޅުވެރިއެކެވެ. މިއެންމެންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ.

ޓޫފޯޓޫ ބޯޓް އަދި ތަހުތު ބޯޓްގެ އެއްވެސް ފަޅުވެރިޔަކާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާނަމަ، ވީހާވެސް އަވަހަށް އާމިނާދިޔޯ ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަންބަރު 6500284 އަށް ގުޅައި އެކަން އެންގުމަށް އެމަރުކަޒުން އެދެއެވެ.

 

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ