[HEADER BANNER]
[AD]

ރާއްޖޭގެެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

30 ނޮވެމްބަރު 2017 0

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޔެލޯ އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށެވެ.

މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހއ އާއި ރ އަތޮޅާ ދެމެދުގެ އަތޮޅުތަކަށެވެ. މި ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ވައިގަދަވާނެކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި 55 މޭލުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށްވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައެވެ.

ލަންކާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަޑެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިވުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ޔެލޯ އެލާޓް:

މި އެލާޓްގެ މުއްދަތުގައި ވައި ބާރުވެ، ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެއެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފަށް ކަނޑުގަދަވެ، ވައި ބާރުވާނެއެވެ. މި އެލާޓްގެ މުއްދަތުގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭނެއެވެ. ވިދާ ގުގުރާ ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެއެވެ. އުދައެރުންފަދަ ކަންތައް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. މި އެލާޓް ނެރުމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ހިކިފަސް ތަންތަނުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމާބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ