ހާޒިރީ ރިޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރުވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް

5 ޑިސެމްބަރު 2016 0

މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ އަށް ބަދަލުގެނައުމާއެކު، ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު 24 އަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ކުރިން ނެރުނު ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ދެއްކި ގޮތުގައި ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގަތީ 15 މެމްބަރުންނެވެ.

މަޖިލިހުގެ މި އަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގައި 16 ޖަލްސާ ބޭއްވިއިރު، 85 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަތީ ޕީޕީއެމްގެ 19 މެމްބަރަކާއި އެމްޑީޕީގެ ތިން މެމްބަރަކާއި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، ހުޅުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރީކޯ މޫސާ މަނިކާއި މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އަދާލަތު ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމެވެ.

ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ މަސީހާއި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަސްމާ ރަޝީދާއި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު އާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި މިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން މުފީދާއި ހޮޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މުހައްމަދާއި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖައުފަރު ދާއޫދާއި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަލީ އާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް އާއި ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ އާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދާއި ތ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިނާއި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަމީލް އުސްމާނާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދާއި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ އެވެ.

ހުރިހާ ޖަލްސާ އަކަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަކީ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ އާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ އާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ އެވެ.

ޖަލްސާތަކަށް އެންމެ މަދުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދެވެ. އޭނާ ހާޒިރުވެވަޑައިގަތީ އެންމެ ދެ ޖަލްސާ އަށެވެ. ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ޖަލުގައި ހުންނެވުމުން އޭނާ އަށް އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައެއް ނުގެންނެވެ އެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ