[HEADER BANNER]
[AD]

ކައުންސިލުގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާގެ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައަށް އެކަނި ތިރީސް ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

9 އޮގަސްޓު 2016 22

 

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އުޑުވިލާގޭ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަށް، ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ތިރީސް ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދީފިކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ނޫހަށް ކޮޕީ ލިބިފައިވާ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޝީޓަށް ބަލާއިރު، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ މުސާރަ އަށް 33,562.68 ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ހާމަވެއެވެ. ޖުލައި މަހު މުސާރަ ދީފައި ވަނީ 31 ދުވަހަށެވެ.

މުޙައްމަދު އިބްރާހީމަކީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކަމަށްވެފައި، އޭނާގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 8,635 ރުފިޔާ ކަމަށް ވާއިރު، ޖުލައި މަހުގެ އިތުރު ގަޑި އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 17,733.23 ރުފިޔާ އޭނާ އަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް މުސާރަ ޝީޓްގައި ލިޔެފައިވެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، އަސާސީ މުސާރައަށް 7,895 ރުފިޔާ ލިބޭ ސިތާރާގޭ ޢަބްދުﷲ ސަމީރު އާއި އިރަމާގޭ ޢަބްދުލްޚާލިޤު މޫސާގެ ތެރެއިން ޢަބްދުﷲ ސަމީރަށް ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 19,222.59 ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، ޢަބްދުލްޚާލިޤު މޫސާއަށް ޖުލައި މަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި 19,463.83 ރުފިޔާ ދީފައިވާކަން ވެސް މުސާރަ ޝީޓުން ހާމަވެއެވެ. އެހެނީ އިތުރު ގަޑީއާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޢަބްދުﷲ ސަމީރަށް 8,774.94 ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، ޢަބްދުލްޚާލިޤު މޫސާ އަށް 9,016.18 ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ، އަސާސީ މުސާރައަށް 5,000 ރުފިޔާ ލިބޭ ނޫތަރިގޭ އަޙްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދަށް އިތުރު ގަޑި އާއި ބަންދު ދުވަހުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި 9,855.60 ރުފިޔާ ދީފައިވާއިރު، ޖުމްލަ 16,705.60 ރުފިޔާ ޖުލައި މަހުގެ މުސާރަ އަށް އޭނާ އަށް ދީފައިވެއެވެ.

ކައުންސިލްގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާއަށް އާދަޔާ ޚިލާފް ޢަދަދުތަކުން މުސާރަ ދެމުންދާކަން ހާމަވެފައިވާއިރު، ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާ ނުކުރުމާއި ދޯދިޔާކޮށް އެތައް ކަމެއް ހިނގަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ވަނީ އިންތިހާއަށް އަމާޒު ވެފައެވެ.

މި ގޮތުން  ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) އިން މި އަހަރު ނެރުނު ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯރމަންސް އިންޑެކްސްގައި ހއ އަތޮޅުން އެންމެ ފުލުން މާކްސް ލިބުނު ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ހިމެނުނެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭއަށް ނުފޮނުވާ 71 ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ވެސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ހިމެނުނެވެ.

ދާދިފަހުން އިހަވަންދޫގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރި އާންމުވެގެން ދިޔަހިނދުވެސް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮށްފައި ނުވާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮތެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އިސްނަގައި އިސްވެ ނިކުތީ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ތިލިސްޓް އިން ވަކިބަޔަކު އުނިކުރުމަކީ ވަކިބައެއްގެ ހައްގަ އަރާގަތުން އަދި އަބުރާބެހުން․․․

– 9 އޮގަސްޓު 2016 1

ސްޕީޗްލެސް․

– 9 އޮގަސްޓު 2016 1

ތީދެން ބޮޑުވަރު

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

އެހެންވެޔޭ އެތަނަށް އެހެންމިހަކު ޒިންމާދާރުވެރިޔަކަށް އާސްފާނެތީ އެހާ ކަންބޮޑުވަނީ

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބައެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރާގޮތްފެނި ހައިރާންވެއްޖެ! ކީކޭބުނާނީ․ މަހީކުރީ މާލޭގެ ތިބޭ ސިޔާސީ މީހުންނޭ ކަރަޕްޓްވާނީ

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ތިއީ އަދި 1 ފަހަރު ދޯ․․․ ތިފަދައިން ތަކުރާރުވާ ކަމެއް ތިއީ․․․

– 10 އޮގަސްޓު 2016 1

ތިކަހަލަ އެތަށް ތަނެއް މިރަށުގައި އެބަހުރި! ތިއީ އެއްމެ މަހެއްގެ ކަމެއްނޫން، ކޮންމެ މަހެއްގެވެސް ގޮތް․ ސްކޫލާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުގެ މުސާރަ ޝީޓްވެސް އާއްމުކޮށްލީމަ ކަރަޕްޝަން އޮތް ވަރު އެނގޭނީ․! ލިބެން އޮތްތާ ލިބިގަނޭ․ ހަލާލެއް ހާރާމެއްް ބަލާނެކަމެއްނެތް․ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަށް ރަސްމީގަޑި ފެށޭނީ ރޭގަނޑު އަށެއް ޖެހީމާ، އުޑުވިލާގޭ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ( ބޭބެ ) އަށް އަޅުގަނޑުގެ ސަލާމާއި ހެޔޮ އެދުން․"ބޭބެއާއި ބޭބެގެ އިތުރުގަޑިލިޔާފޮތް" މިނަމުގައި ކުރުވާހަކައެއް ލިޔަމާ․․․ އެއިރުން އަބުރަށް ނާރަ މިވާހަކަ ދެއްކޭނެ․․․․

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

މިމައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަމުންދާވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކާ ދަންނަވާލިން

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމުން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލިޔެކިޔުންތަކެއް ވަގަށްނެގި މައްސަލަވެސް ފުލުހުން ބަލަމުންދާވާހަކަ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދަންނަވާލިން

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

Aithuru gadi ekanneh noon dhw. Rashuge binves

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

Masa heevanii counclarun ga musaara la,ka ahvaru araanaahan.........ah baafulunga Musaara ves haamako,dhavaa

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ރައްޔިތު ފައިސާއިން ދޭ މުސާރަ ރައްޔިތަށް ހާމަ ކުރަންޖެހޭ․ އެހެންކަމުން އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއާއި އަހަވަންދޫ ފެނަކަ ބުރާންޗާއި މަރުކަޒާއި ކޯޓުގެ މުސާރަ ސީޓުވެސް އާއްމުކުރުމަށް ގޮވާލަން

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ކޮބާ މައްސަލައަކީ! އަންހެނުންވެސް ނާހާނެ ކޮންތާކުން ކިހިނެއް ހޯދާ ފައިސާއެއްތޯ! <br>

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ބޭބޭ ކިހިނެއް ތިހަދަނީ!!!! <br>ހާދަމަދުން ތިނަގަނީ <br>

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ތިޔަކީ އިހަވަންދޫ ޑޮޓް ކޮމް އިން މަގުމަތިން ހޮވި ލިޔުމެށް․ މަގުމަތިން ހޮވި ލިޔުމެށް ހާމަކުރުން ގޯހެއް ނުވާނެ

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

އޭގެޒާތުގަ، އަނެއްހެން ބޭބެނެގިވަރު އަދި މަދު، ބޭބެ ހަދަމުންއެދަނީ ވަރަށް ޚަރަދުބޮޑު ކޯހެއް․․․․ "މާސްޓަރ އިން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ޑިކްޓޭޓަރ ކޯސް" ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

ވާނުވާ ވިސްނިއްޖެ․ ޝުކުރިއްޔާ․

– 10 އޮގަސްޓު 2016 0

އަޖައިބުގެ އަންތަރީސް ވެއްޖެ․ ބޭބެ އަށް ސަލާމް!

– 11 އޮގަސްޓު 2016 0

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ މަޤާމް އިޢުލާން ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަޑުޖެހެނީ މިހެންވެތާ․․․

– 11 އޮގަސްޓު 2016 0

ޑީރެކްޓަރެއް ނުނެގިގެން އުޅޭގޮތް ސާފުވެއްޖެ․ ޝުކުރިއްޔާ

– 12 އޮގަސްޓު 2016 0

ތީގަ އަސްލު އޮންނަން ޖެހޭނީ މުހަންމަދު އިބްރާހިމަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ތަފްޞީލު އެކަނި

– 13 އޮގަސްޓު 2016 0

މިސްކިތު މަސަައްކަތު މީހުންލައްވާ އިތިރުގަޑީގަ މަސައްކަތް ކުރުވާފަ އެންމެ ރުފިޔާއެއްވެސް ނުދޭ ބުނީ ވެރިޔަކު ސޮއެ ކޮށްފަ ނެތީމަ ނުލިބޭނޭ

– 16 އޮގަސްޓު 2016 0