[HEADER BANNER]
[AD]

ސިހުރުހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރިމީހާ ދޫކޮށްލައިފި

17 މެއި 2016 5

ފުލުހުން އިހަވަނދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ފައިލްފޮޓޯ

ސިހުރުހާހޫރަ ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިހަވަންދޫ ގެއެއްބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ހައްޔަރުކުރި މީހާ، ހައްޔަރުކުރިތާ 20 ދުވަސްފަހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އެމީހާ ދޫކޮށްލައިފި ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ބަންދަށް މުއްދަތު ޖެހުމަށްފަހުއެވެ.

ޕޮލިސް މީޑިޔާ އޮފިޝަލް މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، އެމީހާ ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ދެވަނަފަހަރު ބަންދަށްޖެހި 10 ދުވަސް ހަމަވުމުން އިތުރަށް މުއްދަތުޖަހަން ކޯޓަށް ނުގެންގޮސް ފުލުހުންނެވެ. މީޑިއާ އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމީހާ ދޫކޮށްލާފައި ވީނަމަވެސް އެމައްސަލައިގެ ތަހުޤީގު އަދިވެސްދަނީ ކުރިޔަށެވެ.

 

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ސިހުރު ހެދުން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކޮންމީހާ․ ބާރުގަދަ މީހާދޯ؟ ލަޝްކަރު ގެންގުޅުއްވާ މީހާ ދޯ؟

– 17 މެއި 2016 0

Liyunee admin <br>Mikahaka ehcheh vejje aa admin name haama killan nukerey3008787

– 17 މެއި 2016 0

ދެން އެންމެ އަވަހަށް ގެންދަން ޖެހޭ މީހަކީ، އެއަރޓެލް، ވީޑިއޯކޯން، ޑިޝްޓީވީ، ސަންޕުލަސް، ޕެކޭޖުތައް ހެޔޮއަގުގަ ނަގައިގެން ރައްޔިތުން އަތުން ބޮޑު އަގު ނަގައިގެން ރައްޔިތުން ފެލަން އުޅޭ ކޭބަލް ފަތުރާ ކަލޭގެ․

– 18 މެއި 2016 0

ހެހެ ކީތްކުރަންތަ ހައްޔަރުކުރަނީ ހެހެހެހެހެހެ

– 18 މެއި 2016 1

ދައްކާ ވާހަކަ․ އިހަވަންދޫގަ ހުރި ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުގެ ބޮޑުމީހާ އެއް ނުގެންދެވޭނެ․

– 18 މެއި 2016 1