[HEADER BANNER]
[AD]

ކުރީގެ އިއުލާން ބާތިލްކޮށް ގެވަޅުދިނުމަށް އަލުން އިއުލާންކުރަނީ

22 މާރިޗު 2016 10

އިހަވަންދޫއިން ގެވަޅުދިނުމަށް ކުރިންކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން ގެވަޅުދިނުމަށް އިއުލާން ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (މުންޒިރު މޯޑް) މިނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި ކުރިން ގެވަޅުދިނުމަށްކުރި އިއުލާން ބާތިކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. "އެމަސައްކަތް ވަރަށްބާރަށްކޮށް، މިދައުރުނިމުމުގެކުރިން ގެވަޅު ބޭނުންވާފަރާތްތަކަށް ގެވަޅުދީ ނިންމޭތޯ މިބަލަނީ" އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގެވަޅުދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގެވަޅު ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވައިލާފައެވެ. އެ ކޮމިޓިގައި ތިއްބަވަނީ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް މުއީދު އަދި ސްކޫލުން ޕްރިންސިޕަލް އަހުމަދު ރަޝީދު އަދި އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން މޫސާ އަލީ އަދި ކައުންސިލުން އަބުދުﷲ ސަމީރާއި އަހުމަދު އަބުދުއް ސަމަދުއެވެ.

ކައުންސިލަރު މޫސާ އަބުދުއް ލަތީފް ވިދާޅުވީ އަނެއްކާވެސް ގެވަޅު ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސުމަކުން ފަށަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެބޭފުޅަވިދާޅުވީ ކައުންސިލަރުންނާއި މަޝްވަރާނުކޮށް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް، އެއޮތޯރިޓީން ދިންޖަވާބުގައި ލަފާދީފައި އޮތީ ކުރިން ގެވަޅުދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނު ގޯސްކަމަށެވެ. " ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީން ލަފާދީފައިވަނީ އަލުން ގެވަޅުދިނުމަށް އިއުލާންކުރުމަށް، އެލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ގެވަޅުދިނުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިހައްދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ ނިންމާފަ. ދެން އެނޫން ގޮތެއް އެއަކު ނޯންނާނެވިޔަ." އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. މޫސަ ތުހުމަތުކުރާގޮތުގައި ކުރިން ކުރި އިއުލާނާއި އެއްގޮތަށް ގޯތި ނުދެވުނީ ބަޔަކު އެކަން ކުރަން ބޭނުން ނުވުމުންނެވެ. " ގޯތިދޭން އުޅުނުނަމަ ގޯތި ދެވޭނެ! ހުރިހާކަމެއް ނިންމާފަ އޮތްކަމެއްވީމަ. މިމީހުން ހަމަ ހުއްޓުވާލަންވެގެން އެކޮޅަށް މެސެޖްކުރީ" މޫސަ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިހަވަންދޫއިން ގެވަޅުނުދޭތާ މިހާރު 9 އަހަރުވެއްޖެއެވެ. މީގެ ތިންއަހަރުކުރިން، 10 ފެބުރުއަރީ 2013 ގައި އިހަވަންދޫއިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެފަހަރު ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި 335 ފަރާތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކޮށްފައިވަނީ މީގެ 9 އަހަރު ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު ދޫކޮށްފައިވަނީ 1600 އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް, ގެވަޅު ދޫކުރުން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މުންޒިރު މޯޑު ބުނެފިތަ․ ތިނުވާނެ ތެދަކަށް․ ތިޔާ ދެން ގެވަޅު ލިބުމުންވެސް މަހުރޫމުވީ․ ޔަގީނުންވިއްޔާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަން އޮންނާނީ․

– 22 މާރިޗު 2016 1

ޕްރިންސިޕަލް އަހްމަދު ރަޝީދު ވަދެއްޖެ ނަމަ ފެމިލީމީހުނަން ދީފަ ނޫނީ އެހެން މީހަކަށް ތިތަކުން ގޯއްޗެއް ވެސް ނުލިބޭނެ․ އެގޮތަށް ސްކޫލް ވަޒީފާތައްވެސް މިފަހު ގެންގޮސްފަ ހުރިކަން އެނގޭން ވަރަށް ވަހަށް

– 22 މާރިޗު 2016 0

ވަކިބަޔަކަށް ގެވަޅުދޭން ހިންގަ ޖަރީމާއެއް․ ގޯތި ވިހާ މީހުންގެ ދަރިންނަށްވެސް ގޯތިލިބޭނެކަމަށް ފެނޭ

– 22 މާރިޗު 2016 0

ތީޤަވާއިދާ ހިލާފަށްކުރާކަމެއް․ ގެވަޅުކޮމިޓީގައި ސިޔާސީމީހަކަށް ނީދެވޭނެ․․ އަވަހަށް ތިކަން އިސްލާހުކުރޭ․ ނޫނީ މިފަހަރުވެސްވާނީ ކުރިންފަހަރު ވީހެން․ ވަރަށް ސަލާމް․

– 22 މާރިޗު 2016 0

ގެވަޅު ކޮމިޓީގައި ރަށު އޮފީހުގެ 3 މީހަކު ތިބުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއްނޫން․ ކައުންސިލުން ބޭނުންހާގޮތަށް ކަންކަން ނިންމަން ތިއުޅެނީ․ އިމަގު ނޫނީ ޖަމިއްޔާއެއް ނެތީތަ؟ ވަރަށް ވެދުން․

– 22 މާރިޗު 2016 0

އިމަގަށް ފުރުސަތު ދީފަ․․․․ ކޮބާ ޕޯލްސްޓާރ؟؟؟

– 23 މާރިޗު 2016 0

ގެވަޅު ގެވަޅު ގެވަޅު․ ގެވަޅު ބޭނުމިއްޔާ 2017 ވަނަ އަހަރު މިއޮތް ކައުންސިލް ހޮވަން ވާނެ․ އެހެން ނޫނީ ގެވަޅެއް ނުލިބޭނެ․

– 24 މާރިޗު 2016 0

ކީއްކުރާ ގެވަޅެއްތަ؟ ހުޅުމާލެއާ މާލޭން ގޯތި ގަނެލަބަލަ․ ސޭލް އަޅުވާފަ އޮއްވަ

– 24 މާރިޗު 2016 0

އިހަވަންދޫ ޑޮޓްކޮމް އެމްޒެޑް އަތުން ލާރި ގަނޑެއް ނަގާގެން މިހާރު އަބަދު އެމްޒެޑް ޕުރޮމޯޓު ކުރުމުގަ․ މިކޮމެންޓު ނުޖަހާނެކަންވެސް އެނގޭ․

– 24 މާރިޗު 2016 0

ތި ގެވަޅެއްމިފަހަރަކު ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ․․․ ދެން އަންނަ ކައުންސިލަކަށް އެކަން ކުރެވޭނީ ․․6 މަސް ދުވަހުގެ ވަގުތު ނަގާނެ․․ ތިޔާ މިކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެށް ނުކޮށްދެވުނީމަ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދަން ކުރަން އުޅޭކަމެށް․ ގެވަޅަށް އިޢުލާން ކޮށްފިޔާ އެކަމަށް އެދި ހުށައަޅަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭންޖެހޭނެ․ ފަހު ފުރުޞަތުވެސް ދޭން ޖެހޭނެ․ ފޯރމްތައް އިވިލުއޭޓް ކުރަންޖެހޭނެ

– 27 މާރިޗު 2016 0