[HEADER BANNER]
[AD]

އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަކީ ޒާތީ ހަސަދަފިލުވާ ނޫހެއް ކަމަށް ކައުންސިލަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ

7 މާރިޗު 2016 6

މުހައްމަދު މުންޒިރު ފޭސްބުކްގައި ޖެއްސެވި ސްޓޭޓަސްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

 

އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަކީ އިހަވަންދޫގެ ވަކި ބަޔަކަށް ޒާތީ ހަސަދަތައް ފިލުވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ނޫހެއްކަން ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރު ހއ. އިހަވަންދޫ / އާސިމާ މަންޒިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ބަޔާންކޮށް ފޭސްބުކްގައި އޭނާ ލިޔުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓަސްގައި އިތުރަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަކީ ވަކި ފިކުރަކަށް ގޮސް ހުސްވެފައިވާ ނޫހެއް ކަމަށާއި، "މި ޒާތުގެ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމުލަތައް ހުއްޓާލުމަށް" ގޮވާލާކަމަށެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝީދު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިހަވަންދޫން ގޯތި ދޫކުރުމަށް ގޮވާލައި އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އިން ވަނީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފައެވެ. އަދި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލް.ޖީ.އޭ) އިން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައި ރޭގައި އާންމު ކުރި އިންޑެކްސްގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ދަށް ދަރަޖަ ލިބިފައިވާކަން ހާމަކޮށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް ގައި މިއަދު ޚަބަރެއް ޝާއިޢުކުރިއެވެ.

ކައުންސިލް މެމްބަރު މިފަދަ ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރެއްވި އިރު، އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އުވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ވެސް އިހަވަންދޫގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ދާދިފަހުން ވަނީ ދީފައެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އަޅުގަނޑު ބޭނުން ތިހެން ވިދާޅުވި މަސްއޫލުވެރިޔާގެ ނަން․․․․ނޫސް ވެރިކަމަކީ މިނިވަންކަމުއް․․․މޫސަ މެން ކިތަންމެ ބޭނުން ނަމަވެސް އަތާއި ދުލުގެ މިނިވަން ކަމާއި ނުބެހެވޭނެ․․․ދެން ލަލަލަލާ․․․․․

– 7 މާރިޗު 2016 0

ހަޖަމް ނުވަނީ ދެންތޯ

– 7 މާރިޗު 2016 0

ދެން މިގައުމެއްގައި މައުމޫނިޒަމް ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ․․ އަދި ހަންދާނިޒަމް ވެސްމެ، އަދި ބޭފުޅިއްޔަޒަމް ވެސް، އަދި ކިއެއްތަ މިފަދަ ތަފާތުކުރުންފަދަ ނިޒަމްތައްވެސް ގާއިމެއް ނުކުރެވޭނެ․․ ބަޔަކު ކިތައްމެ ބޭނުންވިއަސް ރައްޔިތުން އެކަމެއް ދެނެއް ބަލައެއްނުގަންނާނެ․

– 7 މާރިޗު 2016 0

މޯޑްމެން ބޭނުންވަނީ އޭނާ އަށް ސަނާ އާއި ތައުރީފް ގެ ލިޔުންތައް ލިޔަށް․ މާބޮޑަށް ބޭބީ ވެގެން ތިއުޅެނި․ ކައުންސިލްއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭއިރު ވެސް․ ދެން މަށެއް މިކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން․ ވަރަށް ވެދުން

– 7 މާރިޗު 2016 0

އިޖްތިމާއީ މީހުންގެ ބަދަލުގައި ތަންތަނުގަ ތިބޭ މަރުމޯލުން ޕާޓީތަކުން ނެގީމަ ވާނީ ތިޔަހެން․ ރަށަށްޓަކާ ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ނެތް․ ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ކޮށްދެވޭ ކަންކަމީ ފެންނަށް ހުންނާނެ ކަމެއް ނޫ․ ކުރީ ކައުންސިލަށް ވުރެ މި ކައުންސިލް ހަމަ ކަޑަ․ މުހައްމަދު ބުނާ އެއްޗަކަށް ރައްދުދޭނީވެސް މޮޔާން․ މަށެއްވެސް ވޯޓެއް ނުދޭނަށް․ = މި ކައުންސިލަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާ=

– 7 މާރިޗު 2016 0

ތަޢުލީމީ އިހަވަންދޫގެ ކައުންސިލަރުންނޭ ބުނާތީވެސް ލަދުގަނޭ، ސެލްފީ ނަންގަވަންއެނގޭ، އެކަމު އެ ސެލްފީ އަޕްލޯޑުކުރާއިރު ކެޕްޝަންނަށް ލިޔާ ލިއުން ކޮޅުވެސް ލިޔާނީ ރައްޓެހިންލައްވާ،އަޅުގަނޑު އިންދާ މާލެގަ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ ބެހި ޝެޑިއުލްއެއް އިނގިރޭސި ބަހުން އޮށްވާ،އެ ކިޔަން ނޭގިގެން އެތާ ތިބި މީހުންނަށް ބައްދަލުވުން ނިމޭ ދުވަހެއް ފެށޭ ދުވަހެއް، ގަޑިއެއް ނެތޭ، ފުލަޓްް ޓިކެޓް ނަގަންޖެހެޔޭ، ކޮބާހޭ ކިޔާ ހަޅޭލެވީވެސް ހަމަ․․․․އެކަމު މި ބުނާ ޝެޑިއުލްގަ ހަމަ އެހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް ހުރި، ގޭންގަކަށް ޖާޒީ ބަޔަކާ ބޯޅައެއް ދެވުނީމަ ދެންމާ ޒުވާނުންވެފަ، ބުނަންތަ އިހަވަންދޫގަ ތިބީ ހަމައެކަނި ބޯޅައަކާ ޖާޒީ ބަޔަކުން ހައްލާލެވޭނެ ޒުވާނުންނެއް ނޫން․․

– 8 މާރިޗު 2016 0