[HEADER BANNER]
[AD]

ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ޒުވާނުން ދޫކޮށްލައިފި

13 ފެބުރުއަރީ 2016 4

ސިހުރުހާހޫރާ ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިހަވަންދޫގެ ދެގެއަކާއި ގުދަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ޒުވާނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އެ ދެޒުވާނުން ބަންދުން ދޫކޮށްލީ އެމީހުންގެ ބަންދަށް ހަތަރު ވަނަފަހަރު ކޯޓުން ޖެހި 5 ދުވަސް ހަމަވުމުން އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ކޯޓުންނެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމަތު ދިން ގޮތުގައި، ކޯޓުން އެ ދެމީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ވީނަމަވެސް އަދިވެސް މައްސަލައިގެ ތަހުޤީގުދަނީ ކުރިޔަށެވެ.

 

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ސިހުރު ހެދުން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މިފަހަރު ވާނެ އެއްޗެއް ފަޅާލަން․․ ތިކުދިން ހަތްޔަރުކުރަން ރޭވި މީހުން މިހާރު ކޮޅުކޮޅަށް ދުވާނެ․․ ދޭތިން އެކައްޗަށް ހިފުމަށް ގޮވާލަން․․ އެބާމީހުން މިފަހަރު ވާނެ ރަގަޅަށް ފަލީހަތްކޮށްލަން․․․

– 13 ފެބުރުއަރީ 2016 0

ވަރަށް ބޮޑަށް ކަރުއެލިފަ ތިބީ ތިޔަބުނާ ބަޔަކު․ ފޯން ކަންފަތުން ނުނެއްޓޭ․ އެއްބަޔަކު ވަޒީފާއަށްވެސް ނުނިކުމެޔޯ․ އަނެއްކާ އެހެންގޮތެއް ރޭވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް އެބަކުރޭ․ ހީއެއްނުވޭ އެމީހުންނަށް ރަގަޅަށް ނިދޭ ހެނެއްވެސް․ އެމީހުން އެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ކުށްވެރިކުރަމުން އެބަދުވޭ․․․․․․․․․

– 14 ފެބުރުއަރީ 2016 0

ތީ އިހަވަންދޫގެ ސިޔާސީ މީހުން އިސްކޮށްތިބެ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެއް

– 15 ފެބުރުއަރީ 2016 0

މުޢުޖިޒާތް <br>

– 8 މާރިޗު 2016 0