[HEADER BANNER]
[AD]

ގެވަޅު "ވަރަށް އަވަހަށް" ދޫކުރަނީ. ދެ ކުދިން ތިބި މީހުންނަށް ގެވަޅު ކަށަވަރު

22 ފެބުރުއަރީ 2015 13

 

ގެވަޅު ދޫކުރުން ވަޅު ޖެހިފައި ވާތީ އެކަން ގޮސްފައިވާ ހިސާބެއް ސާފުކުރުމަށް ރެޑްސްޓަރ، ޢަލީ ރަޟީދު ފޭސްބުކް ގައި ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރަޟީދު ކުރި ކޮމެންޓެއްގައި އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ "ވެރީ ސޫން (ވަރަށް އަވަހަށް)" ގެވަޅު ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ގެވަޅު ދީ ނިންމާނެ ކަމަށާއި، "ހަމަ ނޭވާ ލާނީ މިކަން ކޮށްފައި" ކަމަށެވެ.

ޢަލީ ރަޟީދުގެ ސްޓެޓަސް އަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުން ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލީ ރަމީޒް ބުނެފައި ވަނީ "ގެވަޅު ދޫކުރުން ވަނީ ވަކި މީހަކު ބުނެގެން މަޑު ޖައްސާލާފައި" ކަމަށެވެ.

ގުރުއަތަކަށް ދިއުމަކާ ނުލާ ދެ ދަރިން ތިބޭ މީހުންނަށް ގެވަޅު ލިބޭ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވާތީ އެކަން ސާފުކޮށް ދިނުން އެދި ޢަލީ ރަޟީދުގެ ސްޓެޓަސް އަށް ލުވޭޒާމަންޒިލް، މުނީޒާ އާދަމް ކުރި ކޮމެންޓަށް ޖަވާބު ދެމުން ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ރަޟީދު ކުރި ކޮމެންޓްގައި ބުނެފައި ވަނީ "ހަމް، ރައިޓް (އާއެކޭ)" ކަމަށެވެ.

ގިނަބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ މި ޖަވާބުތަކާ ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް ރައްޔިތުން ތަފާތު ޝުޢޫރުތައް ދަނީ ފާޅު ކުރަމުންނެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ދެ ދަރިން ތިބި ނަމަ ގެވަޅު ދިނުމުގައި އިސްކަން ދިނުމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް, ގެވަޅު ދޫކުރުން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ނޫނޭނޫނޭ މިއޮތީވާ ކަމެއް․ ދެކުދިން ތިބެފަ، އެދެކުދިން ޕީޕީއެމްއަށް ވައްދާނެކަމަށް ހުވާކުރީމަ ގެވަޅުދޭނެ․ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަށް ވަރަށް ސަލާމް․

– 22 ފެބުރުއަރީ 2015 1

ތިބުނީ ތެބިޓުން ތިބޭ މީހުންނަށް ގެވަޅު ޔަގީން ވާ ވާހަކަތަ؟

– 23 ފެބުރުއަރީ 2015 1

ފޭސްބުކްގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަށް ޚަބަރުގޮތުގައި ޖަހަންފެށީތަ މިހާރު․

– 23 ފެބުރުއަރީ 2015 4

ތި އުސޫލު ތީ އެއްވެސް އިންސާފުވެރި އަދި ހަމަހަމަ އުސޫލެއްނޫން! ތިކަން ތިގޮތައްވާނަމަ، ކައިވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އަންގަންޖެހޭނެ! ދެކުދިން ހޯދަންޖެހޭނޭ! ކައުންސިލް މެންބަރު ވަކި ބައެއްގެ ހައްގުތައް އުނިކުރުމުގެކުރިން ވިސްނާލައްވާ! ހުރިހާއެންމެ ހަމަހަމަ ވާންޖޭނެ! ވަކިން ޙައްސަކޮން މިކަހަކަމެއް (ރިއެކްސަން)! ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވާ ދަތިހާލުގެ ސަބަބުން ދެވަނަ ދަރިފުޅު ނުހޯދައި ތިބި އެއްތައް ދެބަފިރިންނެއް އެބަ ތިބި! އަދި އާބާދީ ގިނަކުރުން އެއީ އެއްވެސް ސަރުކާރެއްގެ އަމާޒެއްނޫން! ކައުންސިލަރުން ވިސްނާވަޑައިގަންނަވާ! ޕުލީސް ):

– 23 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ޒިންމާދާރު މަގާމުތަކުގަ ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގަ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފޭސްބުކު ޓުވިޓަރ ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންފެށީ ދޯ؟ ރައްޔިތުންނަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ނޫނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން އެންގުމަށް ނަސޭހަތް ތެރިވަން․ ކައުންސިލް މިހާރަށްވުރެ ޒިންމާދާރު ވުމަށް ގޮވާލަން․

– 23 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓަރ އެއީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މަޤާމު ތަކުގަ ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޞީލަތެއް․․․ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލައިލިޔަސް އެކަން އޮތީ ހަމައެހެން․․ މިސާލަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ․ ޝަހީމް، ޝެއިޚް އިމްރާން، އެމްޕީ މަޙުލޫފުވެސް․․․․ މިހެންގޮސް ބައިވަރު․․․․ އެހެންވީމަ ފޭސްބުކް ގަ އޮތްވާހަކައެއް ޙަބަރެއްގެ ގޮތުގަ ގެނައުމުން މައްސަލައެއް ނެތް․․․ އެކަމަށް ޝުކުރުވެރިވަން․․․ ސަބަބަކީ ތިހިތާމަވެރި ހަބަރު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނީ މިސައިޓުން ކަމަށްވާތީ․․․․

– 23 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ހިތާމަވެރި ޚަބަރަެއް․ ޒުވާނުންގެ ސަރުކާރު ޒުވާނުން ރޮއްވާލައިފި․ ޝުކުރިއްޔާ ޔާމިން․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ދެންފަހަރަކުން ވާނެ ކައުންސިލަށް ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާ، ޒިންމާދާރު ބަޔަކު ލާން․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ގިނަވަނީ ގިނަވަނީ․ އިހަވަންދޫގަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ގިނަވަނީ․ 2015 އަކީ އެމްޕްލޯޔިމެންޓް ފުރީޒް އަހަރެކޯ․ މަގާތަށް އަންނަނީ ހަމަ ހިނި․ އިންޖީނުގޭ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ފުރެނީ․ މަރުކަޒު ސިޔާސީ މަގާމުތަކުން ފުރެނީ․ ސުކޫލަށް ސިޔާސީ ވެރިޔެއް ލުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނީ․ ކައުންސިލް ސިޔާސީ ވެރިން ގިނަވެގެންގޮސް ހައިބަރނޭޓު ވެފަ․ ދެން އެންމެ އަވަހަަށް ހައިބަރނޭޓު ވާނީ އިހަވަންދޫ․ ގިނަވަނީ ގިނަވަނީ․ ޝުކުރިއްޔާ އަދީބު․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

ބަލަ ދެކުދިން ނުހޯދަ މިތެބެނީވެސް އެކުދިން ނިންދަވާނެ ތަނެއް ނެތިގެންނޭ․ ކޮންކަހަލަ ގަމާރު ބައެއްތަ ކައުންސިލަށް މިހޮވުނީ․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

މަގާތަށް އަންނަނީ ހިނި․ ހިނި އަންނަ ވަރުން ހިޔާލެއް ލިޔެލެވޭ ވަރެއްވެސް ނޫން․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

މަގާތަށް އަންނަނީ ހިނި․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0

މަގާތަށް އަންނަނީ ހިނި․

– 24 ފެބުރުއަރީ 2015 0