މައިދައިތަ މަރާލި ޖަމަލު (ޖޯކް)

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، އަލީ އޭނަގެ އެކުވެރި މުހައްމަދާއި އެކު ހިނގާލަން ރަށުތެރެއަށް ނުކުމެއްޖެއެވެ. ހަސަނުގެ ގެއާ އަރާހަމަވިއިރު އެގޭދޮށް ވަނީ މީހުންތަކުން ފުރި ބާރުވެފައެވެ.

އަލީ: "މުހައްމަދާ! ކީއްވެތަ މިހާގިނަ މީހުން ހަސަނުގެގޭދޮށަށް އެއްވެފައި މިތިބީ؟"

މުހައްމަދު: "ހަސަނު ގެންގުޅޭ ޖަމަލު ހޫރާލި ފައިން ޖެހިޖެހީނުން އޭނަގެ މާދާތަ ނިޔާވެގެން."

އަލީ: "ހަސަނުގެ މައިދައިތަ ހެއޮއެދޭ މީހުންނާ އެކުވެރިން ހާދަގިނައޭ ދޯ!"

މުހައްމަދު: "ނޫން! މިތަނަށް އައިސް މިތިބީ ހަސަނުގެ މައިދައިތަގެ އެކުވެރިންނެއް ނޫން! އެ ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް އެޖަމަލު ގަންނަން އައިސްތިބި މީހުން!"

ޖޯކް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ހެހެ.

– 29 ޖޫން 2014 0

އެ އެންމެން ޖަމަލު ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ މައިދައިތަ މަރަންތަ؟؟ އަޅެ؟؟

– 29 ޖޫން 2014 0