ޢީދު ވާންޖެހޭނީ ނަފްސުތައް ޝަހުވަތްތަކުން މިނިވަން ކޮށްދޭ ޢީދެއްކަމަށް - ޢީދު ޚުތުބާ

11 އޮގަސްޓު 2019 0

އަޅުގަނޑުމެން އަޟުޙާ ޢިދުގެ އުފާ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު މިޢީދަކީ މިނިވަންކަމުގެ ޢީދެއްކަމަށާއި ޢީދު ވާންޖެހޭނީ ނަފްސުތައް ޝަހުވަތްތަކުން މިނިވަން ކޮށްދޭ ޢީދެއްކަމަށާ، ހަވާނަފްސުގެ ދަހިވެތިކަމުން މިނިވަންކޮށްދޭ ޢީދެއްކަމަށް މިއަދުގެ ޢީދު ޚުތުބާގައި ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ. ޢީދު ވާން ޖެހޭނީ "ޙަސަދަވެރިކަމުންނާއި ރުޅިވެރިކަމުން ހިތްތައް ތާހިރުކޮދޭ އީދެކަށް. ދެބައޮޑުވުމާއި ނެތިމޮށުމާއި އާޑަފުރައްސާރަކުރުމުން ދުރުކޮށްދޭ...