ކާޅު މަދުކޮށްދިނުމަށް ކައުންސިލުން، މާރިޔާ އަރިހު އެދިއްޖެ!

22 ނޮވެމްބަރު 2018 0

އިހަވަންދޫއިން ކާޅު މަދުކޮށްދިނުމަށް، އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަރިހު އެދިއްޖެއެވެ. މިގޮތަށް ކައުންސިލުން އެދުނީ އިއްޔަ އެކަމަނާއާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރު އަޙްމަދު ރިޞްވާންއެވެ. ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު...